Miejsce świadczenia

Co to jest miejsce świadczenia?
  • W transakcjach międzynarodowych główne znaczenie dla opodatkowania VAT ma miejsce świadczenia. W krajach UE opodatkowaniu ulegają wyłącznie te transakcje, które zostały zrealizowane na ich terenie na podstawie przepisów. Jeśli wysyłamy lub transportujemy towary to miejscem ich dostawy jest miejsce, gdzie dokonano rozpoczęcia transportu bądź wysyłki. W przypadku, kiedy towary nie są transportowane, wówczas miejscem dostawy towarów jest lokalizacja towarów w momencie dostawy. Za miejsce świadczenia uznaje się także miejsce montażu i instalowania towarów.
  • Zgodnie z unijnymi przepisami, które weszły wraz z rozpoczęciem 2010 roku, nabywca usługi reguluje podatek w przypadku większości świadczonych usług przez podatnika VAT z Polski na rzecz podmiotów gospodarczych z innych krajów. Analogicznie dzieje się w przypadku usług pozyskiwanych przez polskich podatników od podmiotów zagranicznych. Polski podatnik VAT, który wykonuje usługi dla podmiotów, które nie są podatnikami, rozlicza je wg krajowej stawki VAT. Od tej reguły istnieją pewne wyjątki, takie jak chociażby usługi związane z nieruchomościami, usługi restauracyjne i cateringowe czy usługi krótkiego wynajmu środków transportu.

Miejsce świadczenia