ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH

iKsięgowość sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu:
 1. Obsługa finansowo-księgowa,
 2. Obsługa kadr i płac,
 3. Obsługa zatrudnienia obcokrajowców,
 4. Pomocy w założeniu firmy,
 5. Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy obejmuje w szczególności:
 1. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 2. ryczałt ewidencjonowany,
 3. karta podatkowa,
 4. księgi handlowe,
 5. bieżące księgowanie,
 6. nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 8. przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych,
 9. przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,
 10. bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 11. sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT).
Ponadto w ramach usługi prowadzenia księgowości:
 1. prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 2. przygotowywanie propozycji kompensat należności i zobowiązań,
 3. przygotowywanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych do zapłaty, not odsetkowych, monitów ostatecznych,
 4. sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski,
 5. wyprowadzanie zaległości,
 6. dokonywanie wszelkich przelewów zleconych przez Klienta,
 7. opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości,
 8. sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG.
Usługi dodatkowe - Pomoc w założeniu firmy:
 1. pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu;
 2. przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej;
 3. pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Zakres usług