Podatnicy

Kto jest podatnikiem VAT?
  • Podatnik VAT to osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, czyli np. spółka jawna czy cywilna. Podatnik VAV samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na wynik czy cel takiej działalności.
  • Do podatnika VAT zalicza się również jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, a stanowi przedsiębiorstwo w spadku i kontynuuje zarządzanie działalnością zmarłego podatnika od momentu otwarcia spadku do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy owy zarząd nie został ustanowiony i wykonano odpowiednie zgłoszenie według ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
  • Za podatnika podatku od towarów i usług uważa się także osobę prawną, jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, zobowiązaną do uregulowania cła i uprawnioną do wykorzystywania procedury odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego. Nie wyklucza tego fakt, że importowany towar został zwolniony z cła lub cło zostało zawieszone, lub znalazła zastosowanie preferencyjna stawka celna.
  • Aktywność gospodarcza dla celów podatku VAT jest wszelką działalnością producentów, usługodawców lub handlowców oraz rolników i osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza głównie dotyczy wykorzystywania towarów lub wartości prawnych i niematerialnych, ciągle dla celów zarobkowych. W skrajnych przypadkach podatnikami VAT są także usługobiorcy oraz podmioty nabywające towary.

Podatnicy